AKSOY GİRİŞİMCİLİK ENERJİ VE TURİZM A.Ş. AKSOY ENTERNASYONAL TİCARET A.Ş. AKSOY TAŞINMAZ YATIRIMLARI A.Ş. (AKSOY GRUP ŞİRKETLERİ) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; bordrosunda bulunduğunuz ilgili (Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm Anonim Şirketi, Aksoy Taşınmaz Yatırımları Anonim Şirketi veya Aksoy Enternasyonal Ticaret Anonim Şirketi (Aksoy Grup Şirketi) (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebeplerle bordrosunda bulunduğunuz ilgili Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Özlük ve bordrolama süreçlerinin yönetilmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi, iş kazası ve meslek hastalığı süreçlerinin icrası,
• Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
• İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Bordrosunda bulunduğunuz ilgili Şirket’in tabi olduğu mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması,
• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Yan hak ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
• Özlük ve bordrolama süreçlerinin yönetilmesi,
• Ücret yönetimi,
• Sigorta süreçlerinin yürütülmesi,
• İşten çıkış süreçlerinin yürütülmesi,
• Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Şirket içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması,
• İç Müşteri Memnuniyeti ve Organizasyonla Uyum araştırmalarının yapılması,
• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
• Yan hak ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
• Yetenek yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Atama ve terfi süreçlerinin planlanması (kariyer yönetimi) ve icrası,
• Çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Ücret yönetimi,
• Kurumsal iç iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, etkinlik ve organizasyon yönetimi,
• Çalışan deneyiminin iyileştirilmesine ve bağlılığın artmasına yönelik anket/araştırma süreçlerinin yürütülmesi ve aktivitelerin planlanması,
• Performans yönetimi,
• İşten çıkış süreçlerinin yürütülmesi.
• Diğer İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması,
• Acil durum süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Şirket içi bilgilendirme duyurularının gerçekleştirilmesi,
• Kurumsal sürdürülebilirlik, yönetim ve stratejik planlama faaliyetlerin yürütülmesi,
• Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, disiplin ve etik süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirket içi raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Bilgi güvenliği ve teknolojileri süreçlerinin yürütülmesi,
• İş faaliyetlerinin, üretim ve operasyon süreçlerinin planlanması, takibi ve denetimi,
• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Şirket yerleşke, tesis, demirbaş ve kaynaklarının güvenliğinin temini.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
• Yan hak ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
• İleride meydana gelebilecek uyuşmazlıklara yönelik kişisel verilerin saklama sürelerine uygun olarak muhafaza edilmesi.

Açık rızanızın varlığı halinde;
• Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinizin; özlük süreçlerinin yürütülmesi, işe giriş süreçlerinin tamamlanması ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmesi,
• Engelliliğiniz bulunmakta ise sağlık verisi teşkil eden engellilik bilgilerinizin bordrolama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesi,
• İş kazası halinde sağlık verilerinizin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve iş kazası kayıtlarının alınması amaçlarıyla işlenmesi,
• Kimlik, iletişim, fotoğraf ve işlem güvenliği verilerinizin ofis programları ve araçları, veri analitiği, anlık mesajlaşma ve video konferans uygulamaları ile çevrimiçi dosya depolama ve yönetimi için geliştirilen yazılım ve uygulamalarının kullanılması amacıyla ilgili hizmet sağlayıcısı Microsoft Ireland Operations Limited’in yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, bodrosunda bulunduğunuz ilgili Şirket’in meşru menfaati kapsamında; hizmet aldığı tedarikçilerine, çözüm ortaklarına, danışmanlarına ve iş sözleşmesinin ifası amacıyla iş ortağı olan anlaşmalı bankalara, sigortalama işlemlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan aracı kuruluşa, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve iş süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla diğer Aksoy Grup Şirketleri’ne, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında; kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve kanunen yetkili özel kişilere ve açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak; Microsoft Ireland Operations Limited’e, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında fiziki ortamda posta, elden teslim, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler ve elektronik ortamda e-posta, telefon, Şirket içi sistemler, çevrimiçi formlar ve internet sitemiz vasıtasıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Entegre Yönetim Sistemi Programı’ndan (QDMS) ve/ veya K:\AKSOY GENEL adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak başvurmak istediğiniz ilgili veri sorumlusuna iletmeniz durumunda talebiniz, başvurduğunuz veri sorumlusu tarafından talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

AKSOY GRUP ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN AÇIK RIZA METNİ

Çalışan Aydınlatma Metni kapsamında; Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm Anonim Şirketi, Aksoy Taşınmaz Yatırımları Anonim Şirketi veya Aksoy Enternasyonal Ticaret Anonim Şirketi şirketlerinden oluşan Aksoy Grup Şirketlerinden bordrosunda bulunduğunuz ilgili Şirket tarafından kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla işlenmesini kabul ediyor musunuz?

Loading