İnsan Kaynakları Politikası

Aksoy Holding’in İnsan Kaynakları yönetiminin temel hedefi, şirketin uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyici nitelikte, tüm paydaşlarımıza değer yaratan, hedef odaklı, yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Başarının temelinde insan kaynağına verilen değerin ve çalışan memnuniyetinin yer aldığına inanan Aksoy Holding, uygun bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip insan gücünü bünyesine kazandırmayı, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimini sürekli desteklemeyi, farklı bakış açılarına sahip çalışanların işbirliği içerisinde bir arada değer yarattığı, yüksek kalite standartlarını ve verimliliği esas alan kurum kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

Hedeflerimize ulaşmak için, işimizde esas aldığımız, koruyup geliştireceğimiz ve gelecek nesillere aktaracağımız kurum değerlerimize topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde ve etik kurallarımız ile uyum içinde sahip çıkmak temel prensibimizdir.

Çalışanlarında ve adaylarında ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, din, cinsiyet, medeni hal yaş veya engellilik ayrımı gözetmeksizin çeşitliliğe değer verir.

Aksoy Holding, organizasyonun bütün kademelerinde proaktif çalışmayı teşvik edici, ödüllendirici bir ortam yaratmayı ve performansı yüksek bir takım yaratmayı hedefler. Hedeflere dayalı yönetim ve performans değerlendirmesi ile çalışanlarının kariyer ve yetkinlik gelişimi planlar ve uygular.

Çalışanlarımız

Aksoy Holding, hissedarları, bağlı şirketleri ve iştiraklerinde doğrudan 2.000’den fazla kişi istihdam edilmektedir.

Yasal olarak ödenen ücretlere ek olarak, Şirket aşağıda belirtilen ücret dışı yararları sağlamaktadır:

 • Ücretli İzin
 • Sağlık Sigortası
 • Evlilik Yardımı
 • Doğum Yardımı
 • Yemek ve Ulaşım

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Çalışan Destek Programı

“Çalışan Destek Programı” kapsamında;

 • Psikolojik Danışmanlık
 • Hukuki Bilgi Hizmetleri
 • Kriz/ Kritik Durum Yönetimi
 • Sosyal Yaşam ve Genel Bilgi Hizmetleri

konularında hizmet sağlanmakta olup, aynı zamanda Çalışanlarımız için hem iş hem de özel yaşamlarında destek olacağına inandığımız sağlıklı yaşam seminerleri düzenlenmektedir.

İç İletişim Grubu “Sinerjik Hareketler”

Kurum kültürünü destekleyecek, çalışanların iletişimini, motivasyonunu ve Şirket’e bağlılığını artıracak, takım çalışmasını güçlendirecek ve iş süreçlerinde verimlilik sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek amacı ile Sinerjik Hareketler kurumsal kimliği ile İç İletişim Grubu kurulmuştur. 2014 yılından itibaren faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlayan ve projelerin oluşum ve gelişiminde katma değer sağlayacak tecrübe, bilgi ve becerilere sahip çalışanlardan belirlenen İç İletişim Grubu, 1 Grup Lideri ve 4 Üyeden oluşmaktadır. Sinerjik Hareketler Ekibi arasında, çalışanların beklentilerinin temsilci kanalı ile alınması ve ekip ile paylaşılması amacıyla demokratik yolla seçilen bir Çalışan Temsilcisi görev almaktadır.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi

Kurumsal yapıyı güçlendirebilmek ve sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmek için; çalışanların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve motivasyonlarını arttırıcı unsurları tespit edebilmenin önemli olduğu inancından hareketle “Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi” uygulanmaktadır.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Anketi; çalışanların memnuniyeti ve iş tatminini engelleyen ve/veya artıran olası faktörlerin, işe ilişkin tutum ve değer yargılarının, Şirket kültürünün ortaya çıkarılması amacıyla yapılandırılmış, sistematik bir metod ve yaklaşım ile yapılan çalışmadır. Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı araştırması yönetim ve organizasyonun “geliştirilmesine” hizmet etmek amacıyla yapılmakta olup, araştırmada isimler değil stratejiler, hedefler, roller, yetenekler, politika ve prosedürler değerlendirilmektedir.

Araştırmada elde edilen verilerden çıkan sonuçlar doğrultusunda çalışanların iş tatmini, Şirket’e bağlılık (kurumsal aidiyet) ve motivasyon düzeylerinin artırılması için gereken adımların ve önceliklerin tanımlanması, iyileştirme planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Ücret Yönetimi, Yan Haklar ve Toplu İş Sözleşmeleri

Aksoy Holding olarak, ücret politikaları yönetiminde temel prensiplerimiz;

 • Adil,
 • Şeffaf,
 • Ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan, sürdürülebilir başarıyı (Çalışanı ödüllendiren ve rekabetçi) özendiren,
 • Şirket stratejileri, uzun dönemli hedefleri ve etkin risk yönetimi prensipleri ile uyumlu

olmasıdır.